Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi vieglajā valodā (PDF)

Rīgas Centrālās bibliotēkas
lietošanas noteikumi vieglajā valodā

Rīgas Centrālajai bibliotēkai ir lietošanas noteikumi.

Lietošanas noteikumi jāievēro visiem cilvēkiem,

kuri vēlas lasīt grāmatas, lietot internetu un izmantot citus pakalpojumus

Rīgas Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās.

Cilvēkus, kuri izmanto bibliotēkas pakalpojumus,

sauc par bibliotēkas lasītājiem.

Kā kļūt par bibliotēkas lasītāju?

Tev jāatnāk uz bibliotēku un jāuzrāda

personu apliecinošs dokuments.

Personu apliecinoši dokumenti ir:

pase, Personas apliecība.

Bibliotekārs tevi piereģistrēs kā bibliotēkas lasītāju.

Pēc tam tev jāizlasa Bibliotēkas lietošanas noteikumi

un jāparakstās par to, ka tu tos ievērosi.

Bibliotekārs tev izsniegs Bibliotēkas lasītāja karti.

Bibliotēkas lasītāja karte ir jāuzrāda bibliotekāram

katrā Bibliotēkas apmeklējuma reizē.

Kamēr esi Bibliotēkā, lasītāja karte būs pie bibliotekāra.

Bibliotēkas lasītāja karte ir dokuments,

to nedrīkst dot citam.

Ja tu Bibliotēkas lasītāja karti pazaudē,

tev par to nekavējoties jāziņo Bibliotēkai.

To vari izdarīt, atnākot uz Bibliotēku,

piezvanot pa telefonu vai nosūtot e-pastu.

Ja tu Bibliotēkas lasītāja karti pazaudē,

sabojā vai to tev nozog,

Bibliotēkā tev izsniegs jaunu karti.

Par jaunas kartes izsniegšanu ir jāmaksā.

Tev jāpaziņo Bibliotēkai,

ja tev mainās dzīvesvietas adrese,

tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Ja tu esi mainījis uzvārdu,

(piemēram, tas notiek, kad cilvēki apprecas un

maina savu uzvārdu pret vīra vai sievas uzvārdu)

tev jāiet uz Bibliotēku un jāuzrāda dokuments,

kas apliecina uzvārda maiņu.

Ja tu esi nepilngadīgs (tev vēl nav 18 gadu),

tevi reģistrēs kā Bibliotēkas lasītāju,

ja tam piekritīs viens no taviem vecākiem.

Tev Bibliotēkā būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

un jāiesniedz viena no vecākiem rakstiska piekrišana.

Kādi ir Bibliotēkas pakalpojumi?

Bibliotēkā bez maksas tu vari:

reģistrēties kā bibliotēkas lietotājs;

saņemt Bibliotēkas lasītāja karti;

lasīt grāmatas un lietot citus informācijas nesējus* bibliotēkā

vai saņemt tos līdzņemšanai uz mājām;

* Bibliotēkā ir ne tikai grāmatas.

Bibliotēkā ir diski, kartes, žurnāli, avīzes un citi materiāli.

Tos visus sauc par informācijas nesējiem.

Bibliotēkā bez maksas tu vari:

lietot datoru, internetu, iekārtas un aprīkojumu;

saņemt konsultācijas un mācīties izmantot

Bibliotēkas krājumus, katalogus, kartotēkas.

Tu vari saņemt atbildes uz jautājumiem par bibliotēku,

par grāmatām, žurnāliem un par to,

kur atrodas tev vajadzīgā grāmata;

piedalīties dažādos bibliotēku pasākumos.

Bibliotēkā ir arī maksas pakalpojumi –

kopēšana, izdrukas no datora, skenēšana u.c.

To, cik jāmaksā par pakalpojumiem, nosaka Rīgas dome.

Kā saņemt un cik ilgi drīkst lietot

bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus?

Lasītājs Bibliotēkā izvēlas grāmatas un citus informācijas nesējus.

Bibliotekārs tos reģistrē bibliotēkas datubāzē,

tad izsniedz lasītājam.

Lasīšanai mājās var saņemt

ne vairāk kā 5 informācijas nesējus (grāmatas, vārdnīcas, diskus).

Izsniegto žurnālu skaits var būt lielāks – 12 žurnāli.

Ja lasītājs ņem grāmatas vairākās

Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkās,

tad viņš var ņemt ne vairāk kā 30 informācijas nesējus.

Bibliotēkā paņemtās grāmatas un citus informācijas nesējus

jāatdod ne vēlāk kā pēc divām nedēļām.

Grāmatu un citu informācijas nesēju lietošanas laiku var pagarināt.

To var izdarīt bibliotēkā, piezvanot pa telefonu vai nosūtot e-pastu.

Tev jāpaziņo, ka vēlies pagarināt

grāmatu vai informācijas nesēju lietošanas laiku.

Bibliotekārs tev pateiks vai uzrakstīs,

cik ilgi var lasīt paņemtās grāmatas.

Pagarināt grāmatu lietošanas laiku

var tikai trīs reizes.

Pēc tam grāmatas un citi informācijas nesēji

noteikti jāatdod atpakaļ Bibliotēkā.

Lasītājiem ar kustību, redzes vai citiem funkcionālajiem traucējumiem

grāmatas var saņemt uzticams cilvēks – lietotāja uzticības persona.

Aizpildi pieteikumu, ja tev palīdzēs uzticības persona!

Pieteikumā norādi personu,

kura tavā vietā saņems un nodos bibliotēkas grāmatas.

Tad grāmatas vai citus informācijas nesējus jāatdod

Bibliotēkā ne vēlāk kā pēc 1 mēneša.

Bibliotēkā un filiālbibliotēkās ir grāmatas un citi informācijas nesēji,

kurus neizsniedz lasīšanai mājās.

Tos var izmantot tikai Bibliotēkā.

Bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus var rezervēt.

Rezervēt – tas nozīmē, ka bibliotekārs tev atstās vajadzīgo grāmatu.

Lai rezervētu grāmatu,

tev jāpaziņo Bibliotēkā,

kuru grāmatu vai citu informācijas nesēju tu vēlies paņemt.

Rezervētās grāmatas vai citi informācijas nesēji lasītājam

jāsaņem Bibliotēkā trīs darba dienu laikā.

Rezervētos jaunieguvumus izsniedz ne vairāk kā divas vienības.

Jaunieguvums ir jaunas grāmatas vai citi informācijas nesēji bibliotēkā.

Kopēšanu bibliotēkā veic tikai bibliotekārs.

Ja bibliotēkā ir pašapkalpošanās kopētājs,

kopēšanas darbus var veikt lietotājs.

Kādas ir lasītāju tiesības, pienākumi un atbildība?

Lasītājam ir tiesības:

• saņemt lasīšanai grāmatas un citus informācijas nesējus;

• saņemt kvalitatīvus bibliotēkas pakalpojumus;

• saņemt līdzņemšanai grāmatas un citus informācijas nesējus;

• izmantot bez maksas datorus, internetu;

• lietot bez maksas bibliotēkā pieejamās datubāzes;

• rezervēt grāmatas un citus informācijas nesējus;

• nodot grāmatas un citus informācijas nesējus bez soda naudas;

katra mēneša pēdējā sestdienā vai katra mēneša pēdējā piektdienā,

ja Bibliotēkas struktūrvienība sestdien ir slēgta.

Soda naudu nav jāmaksā arī tad,

ja grāmatas un citus informācijas nesējus

lasītājs nodod Bibliotēkā tās rīkoto akciju laikā.

Lasītāja pienākumi ir:

• reģistrēt paņemtās grāmatas un citus informācijas nesējus pie bibliotekāra vai

pašapkalpošanās iekārtā;

• nodot un saņemt grāmatas vai citus informācijas nesējus bibliotēkas darba laikā;

• nodot grāmatas un citus informācijas nesējus noteiktajā laikā;

• atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram bibliotēkā lasītās grāmatas un citus

informācijas nesējus;

• nozaudēto vai sabojāto bibliotēkas grāmatu un citu informācijas nesēju vietā

nopirkt tādus pašus vai tādus,

kurus nopirkt iesaka bibliotekārs;

• saudzēt bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus;

• saudzēt datortehniku un inventāru;

• par grāmatu vai citu informācijas nesēju vai arī inventāra bojājumiem

nekavējoties ziņot bibliotekāram;

• maksāt soda naudu, ja grāmatas vai informācijas nesēji

nav nodoti noteiktajā laikā;

Līdz soda naudas samaksāšanai

lasītājs nevar saņemt lasīšanai mājās citas grāmatas, lietot datorus!

• netrokšņot, nelietot mobilos tālruņus

(vietās, kuras atzīmētas ar īpašu norādi);

• neatrasties bibliotēkā alkohola reibumā,

narkotisko un neatļautu psihotropo vielu ietekmē;

• neēst, nedzert bibliotēkā pie grāmatām, datoriem, biroja tehnikas;

• ievērot higiēnas normas;

• neievest vai neienest Bibliotēkā dzīvniekus,

• nebojāt Bibliotēkas inventāru un krājumus.

Lasītājam aizliegts:

Izņemt kartītes no bibliotēkas kartotēkām,

preses izgriezumus no tematiskajām mapēm.

Bojāt bibliotēkas inventāru un iekārtas.

Bez bibliotekāra atļaujas pieslēgties bibliotēkas elektrības avotiem.

Ja lasītājs neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus,

viņu var izraidīt no Bibliotēkas telpām.

Lasītājam var aizliegt izmantot Bibliotēkas pakalpojumus līdz vienam gadam.

Kā bibliotēkā lietot datoru un internetu?

Ja lasītājs vēlas lietot datoru,

viņam vispirms ir jāreģistrējas pie bibliotekāra.

Pirms interneta vai biroja programmu lietošanas

jāuzrāda lasītāja karte bibliotekāram.

Laikā, kad lasītājs strādā ar datoru,

viņš lasītāja karti atstāj pie bibliotekāra.

Datora lietotājs internetu var izmantot ne ilgāk kā vienu stundu dienā.

Ja lietotājs vēlas darbu turpināt un ir brīvs dators,

viņš var strādāt ilgāk tikai ar bibliotekāra atļauju.

Lasītājs var iepriekš pieteikties datora lietošanai.

Bibliotekārs lasītājam paziņo datora lietošanas laiku.

Datora lietotājam ir jāatnāk uz Bibliotēku noteiktajā laikā.

Ja lietotājs nokavē vairāk nekā 15 (piecpadsmit) minūtes,

bibliotekārs var atļaut lietot datoru citam.

Ja dators paredzēts tikai e-pasta lietošanai,

(tas nozīmē, ka var pārbaudīt e-pastu un rakstīt vēstules)

tad datoru drīkst lietot ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes.

Ieslēgt un izslēgt datorus drīkst tikai bibliotekārs.

Ar vienu datoru drīkst strādāt tikai viens lietotājs.

Nedrīkst sākt vai turpināt strādāt ar citu datoru

bez bibliotekāra atļaujas.

Datora lietotājs drīkst saglabāt datnes (failus) cietajā diskā.

Saglabātās datnes būs pieejamas jebkuram lietotājam.

Datnes bibliotekārs var izdzēst bez brīdinājuma.

Ja lietotājam saglabātās datnes vairs nav vajadzīgas,

viņam pašam tās ir jāizdzēš.

Datora lietotājs drīkst izmantot dažādus elektroniskās informācijas nesējus.

Informācijas nesēji ir diski, fleškartes.

Visiem elektroniskās informācijas nesējiem jābūt labā tehniskā stāvoklī.

Skenēšanu un drukāšanu no datora veic bibliotekārs.

Drukāšana un skenēšana ir par maksu.

Ja datoram ir tehniski bojājumi,

bibliotekārs var pārtraukt lietotāja darbu.

Ja lietotājs ir sabojājis datoru,

viņam ir jāmaksā par datora salabošanu.

Ja lietotājam ir jautājumi par datoru lietošanu,

viņam jālūdz palīdzība bibliotekāram.

Datora lietotājam aizliegts:

ierakstīt datorā jaunas programmas, spēles;

mainīt datora iestatījumus;

mainīt fonta izmērus;

atvienot vai pievienot vadus datoram;

rakstīt un nosūtīt reklāmas vēstules.

veidot vai izplatīt informāciju par:

vardarbību un agresiju;

pornogrāfiju;

narkotiku, alkohola, tabakas izstrādājumu lietošanu;

azartspēlēm.

Datora lietotājam aizliegts:

lasīt un veidot informāciju,

kura satur agresīvu valodu vai necenzētus vārdus;

reklamē vai piedāvā seksuāla rakstura pakalpojumus u.c.

Ja datora lietotājs neievēro datoru lietošanas kārtību,

viņam var aizliegt datoru lietot.

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumiem, kas apstiprināti ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.5341

Noteikumus vieglajā valodā izstrādāja Inese Banceviča (LR Patentu valdes Preču zīmes reģistrācijas apliecība Nr.57314) un RCB Bibliotēku dienesta speciālisti.

Noteikumi veidoti sabiedrības integrācijas projekta “Bibliotēka – integrācijas veicinātāja Rīgā” ietvaros.