Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2008 / [redkol.: Ādolfs Knolls, Krista Talvi, Daiga Bērziņa… [u.c.] ; sast. Inta Sallinene ; red. Agra Turlaja ; korekt. Zinta Geršmane ; māksl. Zane Šmita]. – Rīga, Rīgas Centrālā bibliotēka, 2008. – 208 lpp.: il. – ISBN 9789984950488. – ISSN 1691-1377.

Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2008 (lasīt PDF)

Šī ir jau sestā RCB gadagrāmata – izdevums, kas informē sabiedrību par Latvijas lielākās pašvaldības bibliotēkas gada veikumu, kā arī apkopo pasaules profesionāļu saietos un pašmāju pieredzē gūtās atziņas par publiskās bibliotēkas misiju, stratēģiju, taktiku un ikdienas darba pieredzi.

Krājuma pirmā nodaļa “Pašu mājās” ietver gan RCB 2008.gada darba pārskatu, gan izvērstāku informāciju par tiem bibliotēkas pasākumiem, kuros tikuši iesaistīti visas institūcijas profesionālie un intelektuālie resursi. Grāmatā lasāmas arī pārdomas par RCB filiālbibliotēku renovācijas procesiem un rezultātiem.

Sadaļā “Rīgas bibliotekāri ārzemēs” apkopota aizrobežu profesionālajā vidē gūtā pieredze. Tās ir gan visaugstākā līmeņa bibliotekāru konferences, tādas kā IFLA Metropoļu bibliotēku sekcijas konference un starptautiskā konference “Krima 2008”, gan Eiropas valstu publiskās bibliotēkas. Savukārt sadaļa “Mūsu viesi” atspoguļo citu valstu un pilsētu bibliotekāru iespaidus par redzēto Rīgas Centrālajā bibliotēkā.

Īpaša krājuma sadaļa veltīta mūžizglītības un tālākizglītības jautājumiem un atspoguļo kā Trešā tēva dēla projektā gūtās zināšanas, tā arī Šveices bibliotekāru pārdomas par bibliotēku optimizāciju un krājuma veidošanu, Ukrainas bibliotekāru pieredzi novadpētniecības darbā un RCB Bibliotēku dienesta darbinieku ieteikumus darbam ar materiālu ekspozīciju.

Viena no interesantākajām nodaļām grāmatā tradicionāli ir intervijas ar RCB darbiniekiem.

Krājumā ietverta arī RCB veltīto publikāciju bibliogrāfija un 2008. gada notikumu hronika. To noslēdz kopsavilkums angļu valodā.