Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2012 / [redkol.: Ādolfs Knolls, Krista Talvi, Dzidra Šmita … [u.c.] ; sast., priekšv. Inta Sallinene ; red. Agra Turlaja ; māksl. Daiga Brinkmane ; iev. Doloresa Veilande. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2013] (Veiters korporācija). – 203 lpp. : fotogr., tab. – ISBN 9789934821844. – ISSN 1691-1377.

Šis ir jubilejas izdevums – desmitā Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata.

Tās ievadvārdos Doloresa Veilande vērtē mūsu grāmatu saskaņā ar kritērijiem, ko labas grāmatas definēšanai devis Aristotelis – “Laba grāmata ir tā, kurā autors saka to, ko vajag, nesaka to, ko nevajag, un saka tā, kā vajag”.

Grāmatas sākumdaļā publicētas Intas Sallinenes pārdomas par gadagrāmatas konstantajām un mainīgajām tēmām un vērtībām. Profesionāļus, iespējams, ieinteresēs 2012. gada darba skaitliskie rādītāji.

Tradicionālā sadaļa “Pašu mājās” vēsta par aizvadītā gada devumu – pārmaiņām kas notikušas RCB krājumā, projektu “Restartējot saknes”, kas RCB devis iespēju iemēģināt jaunas sadarbības formas, kā arī telpu renovācijas notikumiem, kas vienmēr nozīmē arī jauninājumus bibliotēkas darbībā. Sadaļu noslēdz Santas Andersones raksts par intensīvu un novatorisku darbu ar bērniem un pusaudžiem.

Sadaļā “Pasaules apritē” – informācija par to, kā strādāt grūtos laikos jeb Dzidras Šmitas raksts par Metropoļu bibliotēku konferenci Barselonā. Tepat – Doloresas Veilandes apcerējums par IFLA kongresa norisi Helsinkos un ar to saistītajiem pasākumiem – IFLA satelītkonferenci Rīgā (konferencē nolasītais referāts “Informācija pilsoniskajai izglītībai Latvijā” arī lasāms gadagrāmatā), kā arī Budapeštas bibliotēkas apmeklējumu. Sadaļa ietver arī Ilzes Margas iespaidus par akcijas „Velobrauciens par bibliotēkām” norisi, Andras Vītas un Dmitrija Lancova pārdomas par Vīnes bibliotēkās redzēto, Agneses Veitas iespaidus par Starptautisko jauno bibliotekāru akadēmiju un Hrafna Andresa Hardarsona pārdomas par radikālajām pārmaiņām, kas informācijas apmaiņas un uztveres jomā pēdējos gados notikušas Islandē.

Gadagrāmata vēsta arī par iespaidiem Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā, tajā publicēts Baibas Katšenas pētījums par RCB un filiāļu pakalpojumu lietojumvērtību un Intas Sallinenes apskats par Latvijas bibliotekārajiem turpinājumizdevumiem.

Sadaļa “Atmiņu grāmatas lappuses” ietver RCB bijušo un esošo darbinieku pārdomas par aizgājušajiem laikiem un cilvēkiem, kas strādājuši bibliotēkā.

Interesanta un sirsnīga, kā aizvien, ir Intas Sallinenes veidotā interviju sadaļa “Sarunas un stāsti gada garumā”. Grāmatu noslēdz Aigas Cakules sagatavotā svarīgāko notikumu hronika un Zintas Geršmanes sastādītā bibliogrāfija par RCB veltītajām publikācijām.

Grāmata ir bagātīgi ilustrēta.