• Par Rīgas Centrālās bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviens Rīgas iedzīvotājs vai tās viesis.
  • Lietotājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai personas apliecību (eID). Lai par bibliotēkas lietotāju kļūtu juridiska persona, par bibliotēkas lietotāju reģistrē fizisku personu, kuru pilnvarojusi attiecīgā juridiskā persona.
  • Nepilngadīgos lietotājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot personas dokumentu un iesniedzot rakstveida piekrišanu (galvojumu), ko aizpildījis viens no vecākiem vai tiem pielīdzinātām personām.
  • Reģistrēties var arī attālināti, aizpildot reģistrācijas pieteikuma veidlapu, parakstot to ar elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu jebkurai izvēlētai Rīgas Centrālās bibliotēkas nodaļai vai filiālbibliotēkai.
  • Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājiem jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un informāciju par personas datu apstrādi RCB un ar parakstu jāapstiprina sava apņemšanās tos ievērot. Nepilngadīgo lietotāju vārdā to ar savu parakstu apliecina viens no vecākiem (likumiskais nepilngadīgā pārstāvis).
  • Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta lasītāja karte, kas jāuzrāda katrā bibliotēkas apmeklējuma reizē. Lasītāja karti aizliegts nodot citai personai.
  • Lasītāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno. Kartes atjaunošanas maksa ir 2,85 eiro.
  • Reģistrējoties Rīgas Centrālajā bibliotēkā vai jebkurā tās filiālbibliotēkā, lietotājs iegūst tiesības saņemt līdzņemšanai dokumentus, uz vietas izmantot visu nodaļu un filiālbibliotēku lasītavu krājumus, kā arī izmantot datorpakalpojumus u.c.
  • Mainot uzvārdu, lietotājam par izmaiņām jāpaziņo bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē, uzrādot šo faktu apstiprinošu dokumentu.

Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi (PDF)