Rīgas Centrālās bibliotēkas nolikums (PDF)

Apstiprināts Rīgas domē 26.07.2011., lēmums Nr. 141

Grozījumi ar RD 20.12.2016. nolikumu Nr.231

Rīgas Centrālās bibliotēkas nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Rīgas Centrālās bibliotēkas (turpmāk – RCB) funkcijas, pienākumus, kompetenci, struktūru un darba organizāciju.

2. RCB ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas atrodas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) pakļautībā. RCB ir Rīgas reģiona galvenās bibliotēkas statuss, tā darbojas kā administrējošs, koordinējošs un metodiskais centrs RCB struktūrvienībām – filiālbibliotēkām.

3. Rīgas dome izdod RCB lietošanas noteikumus un apstiprina maksu par RCB sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

4. RCB akreditācija notiek atbilstoši Bibliotēku likumam un Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.

5. RCB ir sava simbolika, zīmogs ar Rīgas pilsētas ģerboņa attēlu un RCB pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapas.

6. RCB juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010.

II. RCB darbības mērķis, funkcijas, pienākumi un tiesības

7. RCB darbības mērķis ir kultūras vērtību saglabāšana un izplatīšana, nodrošinot bibliotekāro pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

8. RCB ir šādas funkcijas:
8.1. universālā bibliotekārā pakalpojuma sniegšana;
8.2. Rīgas pilsētas kultūrpolitikas realizēšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz RCB attīstības koncepciju;
8.3. RCB attīstības stratēģijas izstrāde un realizēšana saskaņā ar Rīgas pilsētas kultūras stratēģijā 2008.–2025.gadam noteiktajiem mērķiem un virzieniem.

9. RCB vispārīgie pienākumi un tiesības ir noteikti Bibliotēku likumā.

10. RCB ir šādi pienākumi:
10.1. veidot RCB katalogus un datubāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu, informācijas un novadpētniecības darbu;
10.2. nodrošināt depozītbibliotēkas darbību;
10.3. veikt RCB darba procesus atbilstoši starptautisko un nacionālo standartu prasībām bibliotēku nozarē;
10.4. sadarboties ar citām bibliotēkām;
10.4.¹ veikt vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku metodisko pārraudzību un to darbības kvalitātes kontroli;
10.5. attīstīt RCB par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, piesaistot jaunus RCB lietotājus;
10.6. organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus;
10.7. piedalīties sabiedrības integrācijas procesos Rīgā;
10.8. attīstīt partnerattiecības ar citām Departamenta pakļautībā esošajām iestādēm;
10.9. attīstīt un veicināt sadarbību ar citām kultūras, kultūrizglītojošām un sociālām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām;
10.10.    izstrādāt un iesniegt priekšlikumus vietēja, reģionāla vai valsts mēroga normatīvo aktu pilnveidošanai bibliotekārā darba jautājumos;
10.11.    izstrādāt starptautisku projektu pieteikumus, piesaistīt finanšu līdzekļus no Eiropas Savienības un citiem struktūrfondiem, nodrošināt starptautisko projektu realizāciju;
10.12.    iesniegt pārskatus un atskaites par RCB darbu Departamentam un citām valsts un pašvaldības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī sniegt informāciju pašvaldības un valsts institūcijām atbilstoši savai kompetencei;
10.13.    saskaņā ar šo nolikumu un noslēgtajiem līgumiem pārvaldīt RCB valdījumā nodotos pašvaldības materiālos un finanšu resursus, rīkoties ar tiem apstiprinātā budžeta ietvaros, organizēt to racionālu apsaimniekošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atbilstoši savai kompetencei;
10.14. veikt citus pienākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, Rīgas domes lēmumiem un Departamenta rīkojumiem.

11. RCB ir šādas tiesības:
11.1. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un saņemt no valsts un Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijām, citām pašvaldības iestādēm, komercsabiedrībām, nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām nepieciešamo informāciju RCB kompetencē esošo jautājumu risināšanai;
11.2. iesniegt Departamentam priekšlikumus par RCB attīstības jautājumiem;
11.3. pieaicināt citu institūciju pilnvarotos pārstāvjus un privātpersonas, risinot profesionālās darbības jautājumus;
11.4. noteikt kavējuma naudu un saņemt zaudējumu atlīdzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā;
11.5. izmantot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

III. RCB struktūra un amatpersonu kompetence

12. RCB vada RCB direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Rīgas dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Darba līgumu ar RCB direktoru slēdz Departamenta direktors.

13. RCB direktors:
13.1. vada, organizē un plāno RCB darbu, ir personīgi atbildīgs par tās darbību un uzdevumu izpildi;
13.2. pieņem lēmumu par RCB struktūrvienību – filiālbibliotēku izveidošanu vai likvidāciju, iepriekš to saskaņojot ar Departamentu;
13.3. nosaka RCB struktūru un apstiprina struktūrvienību reglamentus;
13.4. pieņem darbā un atlaiž no darba RCB darbiniekus atbilstoši Departamentā saskaņotajam amatu un algu sarakstam, nosaka darbinieku amata pienākumus, kompetenci un atbildību, izvirza darbiniekus apbalvošanai;
13.5. atbilstoši savai kompetencei pieņem lēmumus un izdod rīkojumus par RCB darbības jautājumiem, kuri ir saistoši RCB darbiniekiem;
13.6. pārstāv RCB valsts, pašvaldības un nevalstiskajās institūcijās, kā arī visu līmeņu tiesās;
13.7. plāno un organizē RCB darbību un kontrolē noteikto uzdevumu izpildi, nodrošina iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu un darbību, tās efektivitātes kontroli un pilnveidošanu;
13.8. izstrādā RCB funkciju un pienākumu izpildei nepieciešamos darbības plānus un budžeta projektus, organizē apstiprināto plānu un budžeta izpildi;
13.9. nodrošina jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu un attīstību RCB;
13.10.    atbilstoši savai kompetencei slēdz privāttiesiskus līgumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
13.11.    rīkojas ar RCB nodoto mantu un finanšu līdzekļiem, nodrošina materiālo vērtību saglabāšanu un finanšu racionālu un tiesisku izmantošanu paredzētajiem mērķiem;
13.12.    iesniedz pārskatus Departamentam par RCB darbu;
13.13.    organizē un nodrošina lietvedības, budžeta tāmes izpildi, personāla un statistikas uzskaiti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
13.14.    veic citus pienākumus atbilstoši šim Nolikumam, darba līgumam un  normatīvo aktu prasībām.

14. RCB direktoram ir vietnieki, kuru kompetenci nosaka RCB direktors.

15. Citu darbinieku tiesības un pienākumi noteikti Darba likumā, citos normatīvajos aktos, darba kārtības noteikumos, darba līgumos un amatu aprakstos.

IV. RCB darbības tiesiskuma nodrošināšana, administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana

16. RCB darbības tiesiskumu nodrošina RCB direktors.
17. RCB darbinieku faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt RCB direktoram.
18. RCB direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Departamenta direktoram.

V. RCB iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība

19. RCB patstāvīgi izstrādā RCB iekšējos normatīvos aktus.
20. RCB iekšējos normatīvos aktus izdod RCB direktors bez saskaņošanas ar Departamentu, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

VI. Finansēšanas avoti un kārtība

21. RCB ir šādi finansēšanas avoti:
21.1. pašvaldības budžeta līdzekļi;
21.2. valsts budžeta līdzekļi;
21.3. papildu finanšu līdzekļi.

22. No valsts budžeta līdzekļiem tiek finansēta atsevišķu RCB funkciju nodrošināšana.

23. No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta RCB uzturēšanas un saimniecisko izdevumu segšana un personāla darba samaksa.

24. RCB var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
24.1. no telpu iznomāšanas;
24.2. no projektu un programmu realizācijas ieņēmumiem;
24.3. sniedzot maksas pakalpojumus, kas apstiprināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

25. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un noteiktajā kārtībā.

26. RCB finanšu līdzekļu aprite ir centralizēta. RCB finanšu plānošanas procesu un budžeta izpildes administrēšanu nodrošina Departamenta Finanšu pārvalde.

VII. Noslēguma jautājums

27. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 2003.gada 16.septembra nolikumu Nr.80 „Rīgas pilsētas Centrālās bibliotēkas nolikums”.