Personas datu apstrādes pārzinis. Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB), adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: rcb@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists. Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese Dzirciema ielā 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv

Apstrādes mērķi. Personu datu apstrādes mērķi ir nodrošināt RCB pakalpojumus, t.sk. veikt lasītāju reģistrāciju un datu apstrādi Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE (BIS ALISE), pilnveidot RCB pakalpojumus, informēt sabiedrību, kā arī citu ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteikto RCB funkciju un pienākumu izpilde un RCB likumisko interešu aizsardzība.

Apstrādes tiesiskais pamatojums. Bibliotēku likums, Ministru kabineta noteikumi Nr.291 “Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā”, līgumiskās attiecības.

Personas dati. RCB apstrādā bibliotēkas reģistrēto lietotāju datus (pilngadīgu vai nepilngadīgu personu datus kopā ar galvotāja datiem) un trešo personu datus – saistībā ar RCB pakalpojumu sniegšanu, RCB telpu un RCB uzturēto tīmekļa vietņu https://www.rcb.lv, https://bibliotekaberniem.rcb.lv, https://laikraksti.rcb.lv apmeklējumu, neatkarīgi no tā, kādās iestādes izmantotās sistēmās vai papīra formā šie dati tiek apstrādāti.

Datu subjekta reģistrācija par RCB lietotāju tiek veikta pēc datu subjekta pieteikuma. Gadījumā, ja persona nesniedz savus datus, persona netiek reģistrēta par RCB lietotāju un nevar saņemt RCB Lietošanas noteikumos noteiktos pakalpojumus lietotājiem.

RCB reģistrēto lietotāju datu kategorijas (BIS ALISE). Lietotāja vārds, uzvārds, dzimšanas dati, lasītāja kartes numurs, personas kods, kontaktadrese, kontakttālrunis, e-pasta adrese, galvotāja vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, informācijas resursu izsniegums, RCB apmeklējums, datorpakalpojumu saņemšanas reģistrācija, atgādinājums par laikā nenodotiem informācijas resursiem, brīdinājums, direktora lēmums par izslēgšana no RCB, notikumu, pārkāpumu, brīdinājumu, piezīmju un rīcību reģistrācija, soda/kavējuma naudas.

RCB tīmekļa vietņu sīkdatnes. RCB tīmekļa vietņu https://www.rcb.lv, https://bibliotekaberniem.rcb.lv, https://laikraksti.rcb.lv apmeklējuma uzskaitei tiek izmantotas sīkdatnes. Dati ir anonīmi un palīdz nodrošināt mājas lapu darbību un lietotājam ērtāku darbu. Turpinot lietot vietni, tās lietotājs akceptē, ka sīkdatnes tiks uzkrātas un izmantotas. Savu piekrišanu lietotājs jebkurā laikā var atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. RCB neatbild par tīmekļa vietnē ievietotām saitēm uz trešo personu tīmekļa vietnēm. 

Foto, video un audio fiksācija publiskos pasākumos. Par foto, video un audio fiksāciju RCB informē datu subjektus rakstiski un/vai mutiski. RCB tādejādi iegūtos datus izmanto savu pakalpojumu nodrošināšanai, novadpētniecībai un sabiedrības informēšanai, tos izvietojot interneta vietnēs, presē un citos masu informācijas līdzekļos, RCB un Rīgas pašvaldības informatīvajos izdevumos, reprezentācijas, tai skaitā drukātajos, materiālos, sociālo tīklu profilos.

Video novērošana. Videonovērošana RCB telpās tiek veikta, lai nodrošinātu RCB leģitīmās intereses, t.i.  noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzībai.

Datu glabāšanas termiņi. RCB lietotāja personas dati tiek glabāti, kamēr datu subjekts nav rakstiski apliecinājis savu gribu pārtraukt izmantot RCB reģistrētam lietotājam sniegtos pakalpojumus. Ja RCB lietotājs nav izmantojis RCB pakalpojumus 5(piecu) gadu laikā, lietotāja dati tiek dzēsti no BIS ALISE un papīra dokumenti tiek atbilstoši iznīcināti nākamajā kalendārajā gadā pēc statistikas datu apkopošanas. Dati no videonovērošanas tiek glabāti 30 dienas. Sīkdatņu nosaukumi un glabāšanas termiņi ir  norādīti – https://www.rcb.lv/sikdatnes-rcb-resursos/ . Dati var tikt glabāti arī ilgāk, kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā RCB vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt pretenzijas vai celt prasību tiesā). Atsevišķos gadījumos termiņš var tikt pagarināts, ja kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums šos datus glabāt. Beidzoties šiem apstākļiem, dati tiek dzēsti.

Iespējamie personas datu saņēmēji. RCB un Rīgas domes Informāciju tehnoloģiju centra atbildīgie darbinieki, datu apstrādātājs (SIA „Tieto Latvia”), Centrālā statistikas pārvalde, trešās personas saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu, ārējos normatīvajos gadījumos paredzētās trešās personas,  kā arī tiesas vai citas institūcijas, kurās RCB var vērsties savu aizskarto likumīgo interešu aizsardzībai.

Datu subjekta tiesības. Datu subjekts var pieprasīt pārzinim piekļūt viņa apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu savu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.