Personas datu apstrādes pārzinis. Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB), adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: rcb@riga.lv 

Personas datu aizsardzības speciālists. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese Dzirciema ielā 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv 

Personas datu apstrādes mērķis/nolūks Apstrādes tiesiskais pamatojumsEsošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Personas datu kategorijas 
1. Nodrošināt RCB pakalpojumus, t.sk. veikt lasītāju reģistrāciju un datu apstrādi Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE (BIS ALISE), pilnveidot RCB pakalpojumus, informēt sabiedrību, kā arī citu ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteikto RCB funkciju un pienākumu izpilde un RCB likumisko interešu aizsardzība Bibliotēku likuma 3.,12.,13., 15.pants RCB Nolikuma 7. un 8.1.punkts Ar Rīgas domes 02.10.2012. 
lēmumu Nr.5341 apstiprinātie “Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi” 
RCB darbinieki (bibliotekāri, Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļa, Bibliotēku dienests), Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas digitālā aģentūra” darbinieki, datu apstrādātājs (SIA “Tieto Latvia”), Centrālā statistikas pārvalde -bibliotēkas lietotāja vārds, uzvārds, dzimšanas dati (datums, mēnesis, gads), lasītāja kartes numurs, personas kods, dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese; – galvotāja vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese; – informācijas resursu iesniegums; – datora pakalpojumu saņemšanas reģistrācija;  – atgādinājums par laikā nenodotiem informācijas resursiem; – brīdinājums, direktora lēmums par izslēgšana no RCB; – notikumu, pārkāpumu, brīdinājumu, piezīmju un rīcību reģistrācija; – soda/kavējuma naudas;  
2. Datoru rezervācijas sistēmas (web) nodrošināšana Bibliotēku likuma 12., 13., 15.pants RCB Nolikuma 7. un 8.1.punkts Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi 11.3.punkts RCB filiālbibliotēkas “Rēzna”, Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļas darbinieki Lasītāja vārds, uzvārds, personas kods 
 3. Nodrošināt RCB novadpētniecības darbu Bibliotēku likums 3.pants RCB Nolikuma 10.1.punkts RCB darbinieki, RCB lietotāji, RCB apmeklētāji, sadarbības partneri Vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīves vieta, dzīves gājuma dati, vēsturiska informācija, uzskati, intereses, fotogrāfijas, video un audio materiāli 
4. Organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus, nodrošināt sabiedrības informēšanu par tiem Bibliotēku likums 3.pants  RCB Nolikums 7.,8., 11.6. punkts RCB darbinieki, RCB, RD u.c. publicitātes materiālu saņēmēji, RCB mājaslapas apmeklētāji, RCB projektu atskaišu saņēmēji, RCB filiālbibliotēku aktivitāšu dienasgrāmata (literatūras popularizēšanas pasākumu uzskaite) lasītāji Pasākumu autoru, vadītāju, lektoru, mākslinieku vārds, uzvārds, darbības un personas pausto uzskatu apraksts, foto, video, audio materiāli Pasākumu norises un apmeklētāju foto, video, audio materiāli 
5. RCB bērnu bloga  uzturēšana mājas lapā, RCB publiskā satura pārvaldības sistēmas nodrošināšana (personas datu apstrāde RCB mājaslapā), RCB pamatdarbības nodrošināšanai un informācijas sniegšanai Bibliotēku likums 3.pants RCB Nolikums 7.,8.,11.6.punkts RCB Bērnu bloga apmeklētāji   Pasākumu autoru, vadītāju, lektoru, mākslinieku vārds, uzvārds, darbības un personas pausto uzskatu apraksts, pilngadīgo un nepilngadīgo personu foto, video, audio materiāli, 
6. RCB publiskā satura pārvaldības sistēmas nodrošināšana (personas datu apstrāde RCB mājaslapā), RCB pamatdarbības nodrošināšanai un informācijas sniegšanai Bibliotēku likums 3.pants RCB Nolikums 7., 8., 11.6. punkts RCB mājaslapas apmeklētāji   RCB apmeklētāju fotogrāfijas, autoru, lektoru, mākslinieku vārds, uzvārds, viņu darbu un dzīvi raksturojoši dati  
7. RCB iesniegto dokumentu reģistrācija, saglabāšana un izmantošana Rīgas domes dokumentu plūsmas uzskaitei un dokumentu izpildes kontrolei Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” RCB Nolikums 13.13.apakšpunkts RCB darbinieki, Izglītības, kultūras un sporta departaments, cita valsts vai valstspilsētas pašvaldības iestāde, ja jautājums neattiecas uz RCB kompetenci Iesniegumā norādītie personas dati  
8. Ziņu par elektroniskā dokumenta saņemšanas datumu, laiku, iesniedzēju un iesniedzēja elektroniskā pasta adreses reģistrēšanu un iesniedzējam paziņojuma par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts iestādei, nosūtīšana Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts,  Ministru kabineta 2005.gada 2.jūlija noteikumi Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”. Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” un apstrādātājs, ar ko Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir noslēgts līgums par e-paraksta nodrošināšanu Personas identifikācijas dati, personas e-pasta adrese, personas iesniegumā norādītie dati 
9. RCB sarakste ar fiziskām un juridiskām personām Ziņu par elektroniskā dokumenta saņemšanas datumu, laiku, iesniedzēju un iesniedzēja elektroniskā pasta adreses reģistrēšanu un iesniedzējam paziņojuma par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts iestādei, nosūtīšana Iesniegumu likums                                                                                                                            Informācijas atklātības likums                                                                                                               Ministru kabineta 02.07.2005. noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 17., 19. un 24.pants                                                                                                                                            Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumi Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” Apstrādes procesā iesaistītie  darbinieki, Izglītības, kultūras un sporta departaments, cita valsts vai valstspilsētas pašvaldības iestāde, ja jautājums neattiecas uz RCB kompetenci Vārds, uzvārds, kontaktinformācija un cita informācija, kas norādīta iesniedzēja iesniegumā 

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju. Personas dati netiek nosūtīti ārpus ES/EEZ vai starptautiskām organizācijām. 

RCB tīmekļa vietņu sīkdatnes. RCB tīmekļa vietņu https://www.rcb.lv, https://bibliotekaberniem.rcb.lv, https://laikraksti.rcb.lv apmeklējuma uzskaitei tiek izmantotas sīkdatnes. Dati ir anonīmi un palīdz nodrošināt mājas lapu darbību un lietotājam ērtāku darbu. Turpinot lietot vietni, tās lietotājs akceptē, ka sīkdatnes tiks uzkrātas un izmantotas. Savu piekrišanu lietotājs jebkurā laikā var atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. RCB neatbild par tīmekļa vietnē ievietotām saitēm uz trešo personu tīmekļa vietnēm.  

Foto, video un audio fiksācija publiskos pasākumos. Par foto, video un audio fiksāciju RCB informē datu subjektus rakstiski un/vai mutiski. RCB tādejādi iegūtos datus izmanto savu pakalpojumu nodrošināšanai, novadpētniecībai un sabiedrības informēšanai, tos izvietojot interneta vietnēs, presē un citos masu informācijas līdzekļos, RCB un Rīgas pašvaldības informatīvajos izdevumos, reprezentācijas, tai skaitā drukātajos, materiālos, sociālo tīklu profilos. 

Video novērošana. Videonovērošana RCB telpās tiek veikta, lai nodrošinātu RCB leģitīmās intereses, t.i.  noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzībai. Apstrādes tiesiskais pamatojums – videonovērošanas procesā iegūto personas datu apstrāde ir nepieciešama RCB leģitīmo interešu ievērošanai; esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas – RCB darbinieki, policijas darbinieki (pēc pieprasījuma), apstrādātāji, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu;  personas datu kategorijas – videoieraksti. 

Datu glabāšanas termiņi. RCB lietotāja personas dati tiek glabāti, kamēr datu subjekts nav rakstiski apliecinājis savu gribu pārtraukt izmantot RCB reģistrētam lietotājam sniegtos pakalpojumus. Ja RCB lietotājs nav izmantojis RCB pakalpojumus 5(piecu) gadu laikā, lietotāja dati tiek dzēsti no BIS ALISE un papīra dokumenti tiek atbilstoši iznīcināti nākamajā kalendārajā gadā pēc statistikas datu apkopošanas. Dati no videonovērošanas tiek glabāti 30 dienas. Sīkdatņu nosaukumi un glabāšanas termiņi ir  norādīti – https://www.rcb.lv/sikdatnes-rcb-resursos/ . Dati var tikt glabāti arī ilgāk, kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā RCB vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt pretenzijas vai celt prasību tiesā). Atsevišķos gadījumos termiņš var tikt pagarināts, ja kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums šos datus glabāt. Beidzoties šiem apstākļiem, dati tiek dzēsti. 

Iespējamie personas datu saņēmēji. RCB un Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas digitālā aģentūra” atbildīgie darbinieki, datu apstrādātājs (SIA „Tieto Latvia”), Centrālā statistikas pārvalde, trešās personas saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc pieprasījuma tiesībsargājošās iestādes, kā arī valsts un pašvaldības institūcijas, un instances, kurās RCB var vērsties savu aizskarto likumīgo interešu aizsardzībai. 

Datu subjekta tiesības. Datu subjekts var pieprasīt pārzinim piekļūt viņa apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu savu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija – Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv.