Normatīvie dokumenti, kas izmantojami
Rīgas vispārizglītojošās skolas bibliotēkas darbā

Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi

1.pielikums “Vispārējās izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtējuma līmeņu apraksti”.

Rīgas pašvaldības normatīvie dokumenti

  • Rīgas pilsētas izpilddirektora iekšējie noteikumi Nr.21 Rīgas pilsētas pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites kārtība
  • Rīgas pilsētas izpilddirektora iekšējie noteikumi Nr.18 Inventarizācijas veikšana Rīgas pilsētas pašvaldībā
  • Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojums Nr.RD-18-734-ir Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu dokumentu klasifikācijas shēmu un lietu paraugnomenklatūru.

Pielikums Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu dokumentu klasifikācijas shēma un lietu paraugnomenklatūra.

  • RD IKSD rīkojums Nr.1873-rs Par norādījumiem dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai; tā grozījumi Nr.432-rs; pielikums Norādījumi dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai un izlietošanai Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestādēs
  • RD IKSD rīkojums Nr.1568-rs Par informācijas resursu krājuma inventarizāciju Rīgas vispārējās izglītības iestāžu bibliotēkās
  • RD IKSD iekšējie noteikumi Nr. 41-nts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku krājumu uzskaites kārtība