No 2017.gada 1.janvāra ar Rīgas domes 2016.gada 20.decembra Nolikumu Nr.231 Rīgas Centrālajai bibliotēkai uzticēta Rīgas vispārizglītojošo skolu bibliotēku metodiskā pārraudzība un darbības kvalitātes kontrole.

2017.gadā RCB uzsāka 115 skolu bibliotēku metodisko pārraudzību, bet, samazinoties skolu skaitam pilsētā, šobrīd tiek pārraudzītas 108 skolu bibliotēkas. Metodisko pārraudzību savas kompetences ietvaros īsteno RCB Bibliotēku dienesta un Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļas speciālisti.

Metodiskās pārraudzības jomas:

  • Informēšana par aktuālajiem jautājumiem, kas saistīti ar skolu bibliotēku darbu;
  • Piedalīšanās skolu darbību reglamentējošo Rīgas domes normatīvo dokumentu izstrādē;
  • Konsultēšana bibliotēku krājumu uzskaites jautājumos;
  • Konsultēšana un līdzdalība skolu bibliotēku krājumu inventarizācijās;
  • BIS ALISE (skolu) administrēšana;
  • Semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana.

Laikā no 2017.gada rudens līdz 2020.gada pavasarim ar RCB atbalstu veiktas 107 skolu bibliotēku krājumu inventarizācijas gan tradicionālā, gan automatizētā veidā.